Engedtessék meg nekem, hogy a magyar nyelvben való sajnálatos tudatlanságom ellenére születésemtől a sírig szívemben és érzéseimben magyar maradjak, és ennek megfelelően odaadóan elő kívánjam mozdítani a magyar zenekultúra ügyét.

Liszt Augusz Antalnak
Moravcsik Géza

Moravcsik Géza

Bér, 1855. július 28. – Budapest, 1929. szeptember 21.

A középiskola alsóbb osztályait Aszódon, a felsőbb osztályokat Budapesten, az ágostai evangélikus főgimnáziumba végezte. Tanárai közül Csengey Gusztáv, a 19. század második felének népszerű, ám mára elfeledett költője volt rá nagy hatással, aki bevezette a szépirodalom és a költészet remekeinek szeretetébe. A budapesti tudományegyetemen magyar és esztétika szakon végzett. 1876-tól Szarvason, 1892-től Székesfehérváron középiskolai tanár, majd 1893-tól a budapesti VI. kerületi főreáliskolában tanított.
 
1899-ben Mihalovich Ödön személyes felkérésére a Zeneakadémia titkára lett és ezt a tisztet rövid megszakítással 1925-ig viselte. 1900 és 1918 között a Zeneakadémia poétika és pedagógia tanára.
Elbeszéléseket, költeményeket irodalom- és zenetörténeti dolgozatokat írt, főbb munkái: Pedagógiai jegyzetek (Bp. 1904); Az Országos Magyar Királyi Zeneakadémia története 1875–1907 (Bp. 1907); A magyar történeti dalmű (Bp. 1908); Shakespeare és a zene (Bp. 1910); Költészettan (Bp. 1913).
 
Hubay Jenő az 1927/28-as évkönyvben így köszöntötte: „Amikor az elmúlt tanév elején előrehaladott korodra való tekintettel felmentésed kérted, a vallás- és közoktatásügyi miniszter úr köszönetének és elismerésének kifejezésével kérelmednek helyt adott, a tanári kar együttes ülésén már volt szerencsém Tőled a kollegiális szeretet és tisztelet érzésének szavaival búcsúznom. El nem múló hálánk kifejezése szólt ama férfiúnak, ki nehéz időkben is, mint fáradhatatlan és hűséges munkatársunk segített megvalósítani a főiskola fejlesztésére és felvirágoztatására irányuló törekvéseket. Szeretetem pedig, mint önzetlen és kitartó barát érdemelted ki, kinek odaadó támogatására mindenkor és minden körülmények közt építhettem. Most, mikor hagyományos szokás szerint, Téged, a távozót illet Évkönyvünk első lapja, szívem sugallatát követem, mikor magamnak tartom fenn a jogot és megtiszteltetést, hogy e helyen még egyszer írásban ismételhessem, amit búcsúzáskor más szóval elmondtam.
Főiskolánk titkári székében kifejtett sok évtizedes értékes munkásságod nem szorul újabb részletes méltatásra, mert szavaknál ékesebben él annak emléke intézetünk hatalmas fellendülésében, melynek egyik hathatós tényezője: fáradhatatlan, buzgó és önzetlen munkásságod volt."
 
Szirányi Gábor